Algemene voorwaarden

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van STRAX, s.r.o. om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die wij over u kunnen verzamelen, inclusief op onze website, https://strax.nl, en andere sites die wij bezitten en beheren.

Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens, en zelfs informatie over de manier waarop u een website of online dienst gebruikt.

In het geval dat onze site links bevat naar sites en diensten van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Na het volgen van een link naar een inhoud van een derde partij, moet u hun geplaatste privacybeleid informatie lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site hebt verlaten.

Dit beleid is van kracht vanaf 28 februari 2021.

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2021

Informatie die wij verzamelen

Informatie die wij verzamelen valt in een van de twee categorieën: "Vrijwillig verstrekte" informatie en "automatisch verzamelde" informatie.

"Vrijwillig verstrekte informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruik maakt van of deelneemt aan een van onze diensten en promoties.

"Automatisch verzamelde informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens het gebruik van onze producten en diensten.

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens loggen die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan gaan om uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, en andere details over uw bezoek. Wij verzamelen niet het Internet Protocol (IP) adres van uw apparaat.

Als u tijdens het gebruik van de site op bepaalde fouten stuit, kunnen wij bovendien automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden waarin deze optreedt. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad, en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt al dan niet van dergelijke fouten op de hoogte worden gesteld, zelfs op het moment dat ze optreden, dat ze zijn opgetreden, of wat de aard van de fout is.

Houd er rekening mee dat, hoewel deze informatie op zichzelf niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk kan zijn deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaatgegevens

Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, kunnen wij automatisch gegevens verzamelen over uw apparaat, zoals:

 • Type apparaat
 • Besturingssysteem

De gegevens die wij verzamelen kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareprovider te controleren om te weten welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u een van de volgende handelingen op onze website verricht:

 • Een mobiel apparaat of webbrowser gebruiken om toegang te krijgen tot onze inhoud
 • Contact met ons opneemt via e-mail, sociale media of soortgelijke technologieën
 • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we van andere vertrouwde bronnen ontvangen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten opleveren, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring op de site te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en zolang wij deze informatie bewaren, zullen wij deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Hoewel wij ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, wijzen wij erop dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is, en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van een wachtwoord en de algehele sterkte van de beveiliging ervan, en voor de beveiliging van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze diensten. Bijvoorbeeld, ervoor zorgen dat u uw persoonlijke informatie niet openbaar maakt via ons platform.

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is. Deze periode kan afhangen van waar we uw informatie voor gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie hebt verstrekt, zoals een e-mailadres, wanneer u contact met ons opneemt over een specifieke vraag, kunnen wij deze informatie bewaren zolang uw vraag openstaat en voor onze eigen administratie, zodat wij soortgelijke vragen in de toekomst effectief kunnen behandelen. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor dit doel, zullen wij deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Indien nodig kunnen wij uw persoonlijke informatie echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

Wij richten geen van onze producten of diensten rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

Bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een moeder-, dochter- of filiaalbedrijf van ons bedrijf
 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, analytics, error loggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen
 • onze werknemers, contractanten en/of aanverwante entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en ordehandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met bestaande of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons bijstaan bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derden voor het verzamelen en verwerken van gegevens
 • een entiteit die al onze activa en activiteiten koopt, of waaraan wij deze overdragen

Derden die wij momenteel gebruiken zijn onder andere:

 • Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met google. We hebben IP-anonimisering/maskering ingeschakeld. We hebben het delen van gegevens uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Uw rechten en het beheer van uw persoonlijke informatie

Uw keuze: Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van onze website of de producten en/of diensten die erop of via de website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Marketing toestemming: Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

Toegang: U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie te corrigeren die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.

Non-discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van een van uw rechten over uw persoonlijke informatie. Tenzij uw persoonlijke informatie nodig is om u een bepaalde dienst of aanbieding te kunnen leveren (bijvoorbeeld het verlenen van gebruikersondersteuning), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, inclusief door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten leveren.

Kennisgeving van inbreuken op gegevens: Wij zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke datalek.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit in verband met uw klacht.

Uitschrijven: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neemt u contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid, of meldt u zich af via de afmeldfaciliteiten die in de communicatie worden geboden. Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat wij kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Bedrijfsoverdrachten

Indien wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij onze activiteiten staken of failliet gaan, zouden wij gegevens, waaronder uw persoonlijke informatie, opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat partijen die ons overnemen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid, dat zij zullen moeten overnemen aangezien het de basis is voor alle eigendoms- of gebruiksrechten die wij hebben over dergelijke informatie.

Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen controle over de inhoud en het beleid van die sites en kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen wij ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken, of wijzigingen in de wet- of regelgeving weer te geven. Als wij besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen wij de wijzigingen hier bekendmaken via dezelfde link als waarlangs u toegang krijgt tot dit privacybeleid.

Indien vereist door de wet, zullen wij uw toestemming vragen of u de mogelijkheid geven om u aan te melden of af te melden, zoals van toepassing, voor elk nieuw gebruik van uw persoonlijke informatie.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

STRAX
info@strax.nl

Inhoudsopgave